Obsługa dokumentacji pracowniczej


Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, także w postaci papierowej, jakże i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli złamany zostanie spory szaniec papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrót okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w taki sposób istotnych zmianach warto zbadać nowy status i przełożyć go na rzeczowe aspekty obsługi tej dokumentacji. Szczegółowo przeanalizowane zostaną reguły możliwej elektronizacji akt osobowych oraz kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną zarówno niezbędne przemiany w gdzie przechowywać regulamin pracy jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej pokazany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym oraz w systemach klasy EZD. Poruszone będą zarówno kwestie archiwizacji tej dokumentacji oraz wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Pojęcie dokumentacji pracowniczej. obszar pojęciowy przed 1 stycznia 2020 r.. typy dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2020 r.. Regulacje legislacyjne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą. Kodeks pracy. akty wykonawcze do Kodeksu pracy. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi. regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO). Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej. prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej. elektronizacja dokumentacji pracowniczej. normy zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie). to znaczy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?. techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania wobec systemów teleinformatycznych. lub potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czyli wystarczy wartość bezwzględna w systemach klasy EZD?. zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych. reguły zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej. obowiązki informacyjne pracodawców. normy udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom oraz osobom uprawnionym. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt. system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe. bezdziennikowy system kancelaryjny. wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych również akt osobowych. pisma, sprawy, akta, teczki. obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej. zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. którym dokumentom wydłuża się termin przechowywania a którym skraca i od czego to zależy. który jest wpływ śmiałych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej. porządkowanie akt osobowych. czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, szczególnie archiwalnych akt osobowych. sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne. sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach.

Komentarze: 1


noavatar.png
Kidyba Andrzej konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec 2020-05-04

Pomocne informacje. Szczęście dla mnie przypadkowo odkryłem Twoją witrynę i jestem zszokowany, dlaczego ten wypadek nie przyszedł z wyprzedzeniem! Założyłem zakładkę