Jakie są reguły przechowywania dokumentów


Jakie są reguły przechowywania dokumentów w części D akt osobowych? jest wyobrażenie od strony praktycznej zadań zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania czyli można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jakże długo takie zaświadczenie jest aktualne, lub umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna oraz jak prawidłowo wykreślić z akt pracowniczych transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i Jaką kategorią dokumentów są odrębne dokumenty informacyjne tworzone ze względu na RODO i jak z nimi postępować? zasady wydawania. Najnowsze przemiany w obszarze prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na nowych zasadach z uwzględnieniem kodeksów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów również elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w Jakie są zasady przechowywania dokumentów w części D akt osobowych? dziale kadr)