Legalna pobyt cudzoziemca Kto i na jakich zasadach


Legalna pobyt cudzoziemca Kto i na jakich zasadach może starać się o jak przedłużyć pobyt i pracę/sezonową cudzoziemca, gdy urzędy wojewódzkie nie prowadzą obsługi bezpośredniej! automatyczne przedłużenie wizy wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do również do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców dodatkowo nowe schematy postępowania organów i instytucji państwowych, przede wszystkich MSWiA, Straży Granicznej i urzędów wojewódzkich, których znajomość jest niezbędna w procesie zatrudnienia cudzoziemców. W zatrudnianie cudzoziemców jakie dokumenty trakcie szkolenia omówione zostaną nowe uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców spojone z procedurą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, zgodne z najnowszymi stanowiskami MSWiA, Straży Granicznej, urzędów wojewódzkich i Państwowej jak zatrudnić cudzoziemca spoza ue Inspekcji Pracy. W czasie szkolenia zostaną zarówno przekazane prawa i obowiązki przedsiębiorcy i cudzoziemca w związku z ww. ustawą również ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej”.