wieloletnia prognoza finansowa wzór Oszustwa


wieloletnia prognoza finansowa wzór. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w zasady rachunkowości bożena chałupczak firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja, działanie na wyniki finansowe, możliwe nadużycia, przeciwdziałanie): odświeżenie wartości zapasów (możliwe rozwiązania interpretacyjne), amortyzacja (i jej działanie na ocenę kondycji), rozbiór sprawozdań kwartalnych i miesięcznych (problemy, uproszczenia), dotacje (sposoby ujęcia i oddziaływanie na wyniki finansowe), kapitały zasady rachunkowości zbiór zadań 1 odpowiedzi (dobre „duże” oznacza to „małe”), kontrakty długoterminowe (budowlane), odpisy aktualizujące należności (kiedy, dlaczego, ile i na jakim sposobem długo), odroczony taksa opłacający się (kiedy, dlaczego, działanie na wyniki finansowe), porównywalność danych (przy przeróżnych latach obrotowych), prace rozwojowe (co w taki sposób naprawdę znaczą), ogół problemów transakcji z jednostkami powiązanymi (w tym obowiązki informacyjne), rezerwy (w tym pojęcie cichych rezerw), segmenty aktywności (kiedy, jak), utrata wartości środków trwałych (np. w wyniku zmiany technologii produkcji), wartość godziwa aktywów (loga, wartość firmy, marka), wycena inwestycji (w szczególności udziałów i akcji), zaliczki na dywidendy (jak interpretować). Co można wyczytać ze sprawozdania biegłego rewidenta.