Zmniejszenie stanu posiadania niskocennych środków trwałych


Zmniejszenie stanu posiadania niskocennych środków trwałych. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upoważnień również obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne nauka księgowania ziór rozwiązań gierusz na kontach normy ewidencji, specyficzne na rzecz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zawiera FinPublUU szczegółowienia jej wytycznych zawarte pozostały w SzczegZasRachR Dodatkowo jednostki oświatowe podlegają regulacjom RachU Wskazane akty ustawowe w przeważającym obszarze regulują zasady ewidencji operacji gospodarczych w oświatowych placówkach budżetowych Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych Dla prawidłowego ustalenia nadwyżki czyli deficytu budżetu jednostek macierzystej operacje gospodarcze dotyczące zysków i wydatków budżetowych jednostki oświatowej muszą być ujmowane w księgach rachunkowych jednostki oświatowej na odrębnych kontach księgowych Ewidencja dokonywana jest w obszarze faktycznie (czyli kasowo) zrealizowanych wpływów (dochodów) na rachunek bieżący jednostki dodatkowo wydatków dokonanych budżetowych Tak realizowana indeks księgowa musi lecz uwzględniać operacje szczególne, określone w odrębnych przepisach, będących wyjątkami od ogólnej normy Przykładem jest m.in potrącanie przez komornika należnej mu opłaty w związku z wykonanymi czynnościami egzekucyjnymi (wydatek jednostki budżetowej) bezpośredni z wyegzekwowanej kwoty opłaty (dochód jednostki budżetowej).