Prawo

Upadłość i nowy kształt przygotowanej

Upadłość i nowy kształt przygotowanej likwidacji (pre-pack) umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa również wyobrażenie konkretnych propozycji.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-25 Prawo

Nowe prawo budowlane wydawanie dzienników

Nowe prawo budowlane - wydawanie dzienników praktyki zawodowej poprzez Głównego Geodetę Kraju przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i gruntowny wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Prawo

Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji

Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji z obszaru funkcjonowania inwestycji opartych na najmie i podnajmie w wymogach kryzysu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Prawo

Nowelizacja KSH Ochrona nabywcy akcji w dobrej

Nowelizacja KSH Ochrona nabywcy akcji w dobrej wierze od nieuprawnionego ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za nieistnienie prowadzenia rejestru akcjonariuszy czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności ewentualnie pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Prawo

Prawo restrukturyzacyjne jakie składniki

Prawo restrukturyzacyjne - jakie składniki majątku nie wchodzą do masy upadłości? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym także układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Prawo

Elektronizacja zamówień publicznych faktury

Elektronizacja zamówień publicznych faktury elektroniczne i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-05-26 Prawo

Prawo rodzinne ćwiczenia i pokrewieństwo i powinowactwo

Prawo rodzinne ćwiczenia i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki wśród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO dodatkowo połączonych z nimi regulacji KPC to wnikliwy sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi ogromnie specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zestaw norm prawnych regulujących majątkowe.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-05-22 Prawo

Ustawa o ochronie osób fizycznych i mienia i Przesłanki

Ustawa o ochronie osób fizycznych i mienia i Przesłanki procesowe w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny siła położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co dotyczy jego treści. Dotyczy to zwłaszcza aspektu zaskarżenia także zarzutów i wniosków.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-03-31 Prawo

Gospodarka odpadami BDO 2020 Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi

Gospodarka odpadami BDO 2020 Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko ewidencja odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, ale też sprawozdanie odpadowe za.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-02-28 Prawo

Gmina i Brak definicji interpelacji

Gmina i Brak definicji interpelacji i postępowania związanego z udzieloną przez organ pisemną odpowiedzią wiedzy w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Organizacja pracy rady prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-02-28 Prawo