świadczenie przedemerytalne


Od lipca r. świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej % kwoty najniższej emerytury czyli renty – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie opłaty innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z lutego r., w sprawie o aspekt obowiązywania ochrony wynikającej z Kodeksu pracy w odniesieniu do wynagrodzenia z umów zlecenia, potwierdził utrwalone w literaturze przedmiotu stanowisko, iż ochronie przewidzianej w Kodeksie pracy podlegają: „nie tylko wynagrodzenie w rozumieniu prawa pracy, spojone ze stosunkiem pracy, lecz również wszelkie inne świadczenia powtarzające się, których celem jest zapewnienie utrzymania, np. wynagrodzenie za pracę zlecone”. W lekturze sprawdzisz, co to oznacza na rzecz pracodawcy. Z książki dowiesz się:- co jest tytułem wykonawczym do prowadzenia egzekucji,- jakich potrąceń można realizować bez zgody zatrudnionego,- jakim sposobem potrącać alimenty,- w jaki sposób postąpić, w razie jak Krajowa Rada Komornicza zajmuje inne stanowisko w przypadku potrąceń na przełomie roku niż Główny Inspektorat Pracy,- jakie kwoty można potrącać w przypadku umów zlecenia zawieranych z własnymi pracownikami,- jakże powinna wyglądać współpraca pracodawcy z komornikiem i ile może kosztować firmę niewywiązywanie się z obowiązków wobec kancelarii komorniczej,- w jaki sposób spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, kiedy pracownik niewiele zarabia,- jakie stanowisko w sprawie potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych zajmuje w ostatnich latach Sąd Najwyższy,- ile wynoszą kwoty wolne przy potrąceniach z wynagrodzenia i zasiłków.